در این پست پروژه چراغ راهنمایی به وسیله AVR را برای دانلود شما عزیزان قرار دهم.

این پروژه به وسیله ی بسکام نوشته شده است.


پروژه AVR : چراغ راهنمایی با بسکام