دنیای الکترونیک tag:http://electronic1.mihanblog.com 2020-04-05T15:13:54+01:00 mihanblog.com انجام پروژه های دانشجویی AVR با قیمت ارزان 2015-01-11T07:20:21+01:00 2015-01-11T07:20:21+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/104 محمد زارع در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریا

در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.

دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فراهم نماید.

برای ارسال سفارش پروژه دانشجویی به این لینک مراجعه فرمایید

]]>
انجام پروژه های دانشجویی AVR با قیمت ارزان 2015-01-11T07:20:21+01:00 2015-01-11T07:20:21+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/52 محمد زارع در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریا

در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.

دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فراهم نماید.

برای ارسال سفارش پروژه دانشجویی به این لینک مراجعه فرمایید

]]>
طراحی مدار 2015-01-11T07:18:00+01:00 2015-01-11T07:18:00+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/103 محمد زارع در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فرا

در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.

دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فراهم نماید.

برای ارسال سفارش طراحی مدار به این لینک مراجعه فرمایید


]]>
طراحی مدار 2015-01-11T07:18:00+01:00 2015-01-11T07:18:00+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/51 محمد زارع در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فرا

در صورتی که برای پروژه های خود به طراحی مدار خاصی نیاز دارید دیجی نیک مفتخر است تا پس از بررسی درخواست شما ، در صورت امکان مدار مورد نیاز شما را با دقت و کیفیت بالا تولید نماید. خدمات طراحی مدار دیجی نیک مشتمل بر طراحی شماتیک , طراحی PCB , ساخت و مونتاژ PCB می باشد که با توجه به نیاز شما معین می شود.

دیجی نیک تلاش می نماید پروژه های مشتریان را با دقت ، کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. سعی شده قیمت گذاری پروژه ها به صورت منصفانه و بر اساس کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده باشد تا رضایت مشتریان را فراهم نماید.

برای ارسال سفارش طراحی مدار به این لینک مراجعه فرمایید


]]>
راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART 2015-01-11T07:15:55+01:00 2015-01-11T07:15:55+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/102 محمد زارع در این پروژه در ابتدا سنسور LM35 از طریق ADC میکروکنترلر AVR راه اندازی می شود و در ادامه مقدار دمای خوانده شده از این سنسور از طریق پروتکل UART برای میکروکنترلر دیگری ارسال می شود و میکرو کنترلر دیگر بعد از دریافت دما مقدار دما را روی LCD نمایش می دهد. راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART avr codevisionavr آموزشavr پروژهavr پروژه هایic lm35thermometer lm35usartآموزش avrاتصال دو میکرو بوسیله usartاتصال دو میکرو بوسیله ی Usartانتقال اطلاعات بوسیله uartانتقال اطلاعات بوسیل در این پروژه در ابتدا سنسور LM35 از طریق ADC میکروکنترلر AVR راه اندازی می شود و در ادامه مقدار دمای خوانده شده از این سنسور از طریق پروتکل UART برای میکروکنترلر دیگری ارسال می شود و میکرو کنترلر دیگر بعد از دریافت دما مقدار دما را روی LCD نمایش می دهد.

راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART


 
]]>
راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART 2015-01-11T07:15:55+01:00 2015-01-11T07:15:55+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/50 محمد زارع در این پروژه در ابتدا سنسور LM35 از طریق ADC میکروکنترلر AVR راه اندازی می شود و در ادامه مقدار دمای خوانده شده از این سنسور از طریق پروتکل UART برای میکروکنترلر دیگری ارسال می شود و میکرو کنترلر دیگر بعد از دریافت دما مقدار دما را روی LCD نمایش می دهد. راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART avr codevisionavr آموزشavr پروژهavr پروژه هایic lm35thermometer lm35usartآموزش avrاتصال دو میکرو بوسیله usartاتصال دو میکرو بوسیله ی Usartانتقال اطلاعات بوسیله uartانتقال اطلاعات بوسیل در این پروژه در ابتدا سنسور LM35 از طریق ADC میکروکنترلر AVR راه اندازی می شود و در ادامه مقدار دمای خوانده شده از این سنسور از طریق پروتکل UART برای میکروکنترلر دیگری ارسال می شود و میکرو کنترلر دیگر بعد از دریافت دما مقدار دما را روی LCD نمایش می دهد.

راه اندازی سنسور دما LM35 و انتقال دما بوسیله USART


 
]]>
پروژه ساعت دیجیتال با DS1307 و Atmega32a 2015-01-11T07:13:42+01:00 2015-01-11T07:13:42+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/101 محمد زارع در این پروژه از آی سی DS1307 به عنوان RTC استفاده شده است که بوسیله ی پروتکل I2C به میکروکنترلر ATmega32 متصل شده است. یک کریستال ۳۲٫۷۶۸ KHz نیز به عنوان کریستال ساعت به DS1307 متصل شده است یک LCD نیز به عنوان نمایشگر خروجی ساعت و تاریخ قرار داده شده است. ۳ کلید نیز برای تنظیم تاریخ و ساعت قرار داده شده است که خروجی هر سه کلید با گیت OR به پایه وقفه ۰ INT0 متصل شده است. با فشردن هر کدام از کلید ها INT0 فعال شده و تابع وقفه شروع به اسکن کلید ها می نماید ، اگز کلید SET فشرده شود ، برنامه وارد مد و در این پروژه از آی سی DS1307 به عنوان RTC استفاده شده است که بوسیله ی پروتکل I2C به میکروکنترلر ATmega32 متصل شده است. یک کریستال ۳۲٫۷۶۸ KHz نیز به عنوان کریستال ساعت به DS1307 متصل شده است یک LCD نیز به عنوان نمایشگر خروجی ساعت و تاریخ قرار داده شده است. ۳ کلید نیز برای تنظیم تاریخ و ساعت قرار داده شده است که خروجی هر سه کلید با گیت OR به پایه وقفه ۰ INT0 متصل شده است. با فشردن هر کدام از کلید ها INT0 فعال شده و تابع وقفه شروع به اسکن کلید ها می نماید ، اگز کلید SET فشرده شود ، برنامه وارد مد ویرایش شده و می توان با کلید های + و – مقدار انتخاب شده را کاهش و افزایش داد . با فشردن مجدد کلید SET ، پوینتر جابجا می شود و از ساعت به دقیقه سپس به ثانیه ، سال ، ماه ، روز و نام روز می رود و این جابجایی تکرار می شود. اگر کلید SET به مدت ۱ ثانیه نگه داشته شود ، ویرایش پایان یافته و از مد ویرایش خارج می شود.

پروژه ساعت دیجیتال با DS1307 و Atmega32a

 
]]>
پروژه ساعت دیجیتال با DS1307 و Atmega32a 2015-01-11T07:13:42+01:00 2015-01-11T07:13:42+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/49 محمد زارع در این پروژه از آی سی DS1307 به عنوان RTC استفاده شده است که بوسیله ی پروتکل I2C به میکروکنترلر ATmega32 متصل شده است. یک کریستال ۳۲٫۷۶۸ KHz نیز به عنوان کریستال ساعت به DS1307 متصل شده است یک LCD نیز به عنوان نمایشگر خروجی ساعت و تاریخ قرار داده شده است. ۳ کلید نیز برای تنظیم تاریخ و ساعت قرار داده شده است که خروجی هر سه کلید با گیت OR به پایه وقفه ۰ INT0 متصل شده است. با فشردن هر کدام از کلید ها INT0 فعال شده و تابع وقفه شروع به اسکن کلید ها می نماید ، اگز کلید SET فشرده شود ، برنامه وارد مد و در این پروژه از آی سی DS1307 به عنوان RTC استفاده شده است که بوسیله ی پروتکل I2C به میکروکنترلر ATmega32 متصل شده است. یک کریستال ۳۲٫۷۶۸ KHz نیز به عنوان کریستال ساعت به DS1307 متصل شده است یک LCD نیز به عنوان نمایشگر خروجی ساعت و تاریخ قرار داده شده است. ۳ کلید نیز برای تنظیم تاریخ و ساعت قرار داده شده است که خروجی هر سه کلید با گیت OR به پایه وقفه ۰ INT0 متصل شده است. با فشردن هر کدام از کلید ها INT0 فعال شده و تابع وقفه شروع به اسکن کلید ها می نماید ، اگز کلید SET فشرده شود ، برنامه وارد مد ویرایش شده و می توان با کلید های + و – مقدار انتخاب شده را کاهش و افزایش داد . با فشردن مجدد کلید SET ، پوینتر جابجا می شود و از ساعت به دقیقه سپس به ثانیه ، سال ، ماه ، روز و نام روز می رود و این جابجایی تکرار می شود. اگر کلید SET به مدت ۱ ثانیه نگه داشته شود ، ویرایش پایان یافته و از مد ویرایش خارج می شود.

پروژه ساعت دیجیتال با DS1307 و Atmega32a

 
]]>
پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVR 2015-01-11T07:12:40+01:00 2015-01-11T07:12:40+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/100 محمد زارع درباره پروژه چراغ راهنماییدر این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و تعدادی سون سگمنت ، یک چراغ راهنمایی رانندگی ۲ زمانه طراحی شده است که هر یک از چراغ ها دارای تایمر شمارش معکوس هستند.زمانبندی چراغ در کد برنامه قابل تنظیم است .پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVRTags: avr آموزشavr پروژهavr پروژه هایآموزش avrدانلود پروژه avrدانلود پروژه های avrساخت چراغ راهنمایی رانندگیمدار کنترل و فرمان چراغ راهنمایی رانندگیمیکرو avrپروژه AVRپروژه avr codevisionپروژه AVR به زبان Cپروژه AVR چراغ راهنمایی را درباره پروژه چراغ راهنمایی

در این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و تعدادی سون سگمنت ، یک چراغ راهنمایی رانندگی ۲ زمانه طراحی شده است که هر یک از چراغ ها دارای تایمر شمارش معکوس هستند.

زمانبندی چراغ در کد برنامه قابل تنظیم است .

پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVRTags: 

]]>
پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVR 2015-01-11T07:12:40+01:00 2015-01-11T07:12:40+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/48 محمد زارع درباره پروژه چراغ راهنماییدر این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و تعدادی سون سگمنت ، یک چراغ راهنمایی رانندگی ۲ زمانه طراحی شده است که هر یک از چراغ ها دارای تایمر شمارش معکوس هستند.زمانبندی چراغ در کد برنامه قابل تنظیم است .پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVRTags: avr آموزشavr پروژهavr پروژه هایآموزش avrدانلود پروژه avrدانلود پروژه های avrساخت چراغ راهنمایی رانندگیمدار کنترل و فرمان چراغ راهنمایی رانندگیمیکرو avrپروژه AVRپروژه avr codevisionپروژه AVR به زبان Cپروژه AVR چراغ راهنمایی را درباره پروژه چراغ راهنمایی

در این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر AVR و تعدادی سون سگمنت ، یک چراغ راهنمایی رانندگی ۲ زمانه طراحی شده است که هر یک از چراغ ها دارای تایمر شمارش معکوس هستند.

زمانبندی چراغ در کد برنامه قابل تنظیم است .

پروژه چراغ راهنمایی رانندگی AVRTags: 

]]>
ساعت دیجیتال با AVR 2015-01-11T07:10:36+01:00 2015-01-11T07:10:36+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/99 محمد زارع چندی پیش پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی آی سی DS1307 و میکروکنترلر AVR در سایت قرار گرفت ، در پروژه مذکور شمارش زمان با استفاده از IC DS1307 صورت می پذیرفت ، این IC به سادگی زمان را تا دوسال به کمک یک باتری لیتیومی کوچک در خود نگه می دارد. اما در این مطلب قصد دارم ، پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی AVR و سون سگمنت را توضیح دهم که در این پروژه برخلاف پروژه قبل از سون سگمنت به جای LCD استفاده شده است و علاوه بر این ، شمارش زمان توسط تایمر های میکرو کنترلر AVR صورت می پذیرد. ساعت د چندی پیش پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی آی سی DS1307 و میکروکنترلر AVR در سایت قرار گرفت ، در پروژه مذکور شمارش زمان با استفاده از IC DS1307 صورت می پذیرفت ، این IC به سادگی زمان را تا دوسال به کمک یک باتری لیتیومی کوچک در خود نگه می دارد. اما در این مطلب قصد دارم ، پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی AVR و سون سگمنت را توضیح دهم که در این پروژه برخلاف پروژه قبل از سون سگمنت به جای LCD استفاده شده است و علاوه بر این ، شمارش زمان توسط تایمر های میکرو کنترلر AVR صورت می پذیرد.

ساعت دیجیتال با AVR


Tags: 
]]>
ساعت دیجیتال با AVR 2015-01-11T07:10:36+01:00 2015-01-11T07:10:36+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/47 محمد زارع چندی پیش پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی آی سی DS1307 و میکروکنترلر AVR در سایت قرار گرفت ، در پروژه مذکور شمارش زمان با استفاده از IC DS1307 صورت می پذیرفت ، این IC به سادگی زمان را تا دوسال به کمک یک باتری لیتیومی کوچک در خود نگه می دارد. اما در این مطلب قصد دارم ، پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی AVR و سون سگمنت را توضیح دهم که در این پروژه برخلاف پروژه قبل از سون سگمنت به جای LCD استفاده شده است و علاوه بر این ، شمارش زمان توسط تایمر های میکرو کنترلر AVR صورت می پذیرد. ساعت د چندی پیش پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی آی سی DS1307 و میکروکنترلر AVR در سایت قرار گرفت ، در پروژه مذکور شمارش زمان با استفاده از IC DS1307 صورت می پذیرفت ، این IC به سادگی زمان را تا دوسال به کمک یک باتری لیتیومی کوچک در خود نگه می دارد. اما در این مطلب قصد دارم ، پروژه ساخت ساعت دیحیتال بوسیله ی AVR و سون سگمنت را توضیح دهم که در این پروژه برخلاف پروژه قبل از سون سگمنت به جای LCD استفاده شده است و علاوه بر این ، شمارش زمان توسط تایمر های میکرو کنترلر AVR صورت می پذیرد.

ساعت دیجیتال با AVR


Tags: 
]]>
دانلود دیتاشیت Atmega16A 2015-01-11T07:09:15+01:00 2015-01-11T07:09:15+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/98 محمد زارع دانلود دیتاشیت Atmega16Aمیکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه های زیادی استفاده می شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega32 دارای ۴۰ پین و ۳۲ پین ورودی و خروجی دارد. این میکروکنترلر AVR در پکیج ۴۴ پایه TQFP نیز برای مصارف SMD یافت می شود. میکرو کنترلر Atmega16A یکی از سری های Atmega16 می باشد. پسوند A دارای این معنی است که این میکرو بر خلاف Atmega16 که از ولتاژ ۴٫۵ تا ۵٫۵ ولت می تواند کار نماید ، همانند سری L می تواند با ولتاژ ۲٫۷۵ ت

avr-atmega16a

دانلود دیتاشیت Atmega16A

میکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه های زیادی استفاده می شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega32 دارای ۴۰ پین و ۳۲ پین ورودی و خروجی دارد. این میکروکنترلر AVR در پکیج ۴۴ پایه TQFP نیز برای مصارف SMD یافت می شود. میکرو کنترلر Atmega16A یکی از سری های Atmega16 می باشد. پسوند A دارای این معنی است که این میکرو بر خلاف Atmega16 که از ولتاژ ۴٫۵ تا ۵٫۵ ولت می تواند کار نماید ، همانند سری L می تواند با ولتاژ ۲٫۷۵ تا ۵٫۵ ولت کار کند اما بر خلاف سری L که دارای ماکزیمم فرکانس گارانتی شده ۸ مگاهرتز است ، Atmega16A همانند Atmega16 می تواند دارای منبع کلاک تا سرعت ۱۶MHz باشد.

دانلود دیتاشیت Atmega16A 
]]>
دانلود دیتاشیت Atmega16A 2015-01-11T07:09:15+01:00 2015-01-11T07:09:15+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/46 محمد زارع دانلود دیتاشیت Atmega16Aمیکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه های زیادی استفاده می شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega32 دارای ۴۰ پین و ۳۲ پین ورودی و خروجی دارد. این میکروکنترلر AVR در پکیج ۴۴ پایه TQFP نیز برای مصارف SMD یافت می شود. میکرو کنترلر Atmega16A یکی از سری های Atmega16 می باشد. پسوند A دارای این معنی است که این میکرو بر خلاف Atmega16 که از ولتاژ ۴٫۵ تا ۵٫۵ ولت می تواند کار نماید ، همانند سری L می تواند با ولتاژ ۲٫۷۵ ت

avr-atmega16a

دانلود دیتاشیت Atmega16A

میکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه های زیادی استفاده می شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega32 دارای ۴۰ پین و ۳۲ پین ورودی و خروجی دارد. این میکروکنترلر AVR در پکیج ۴۴ پایه TQFP نیز برای مصارف SMD یافت می شود. میکرو کنترلر Atmega16A یکی از سری های Atmega16 می باشد. پسوند A دارای این معنی است که این میکرو بر خلاف Atmega16 که از ولتاژ ۴٫۵ تا ۵٫۵ ولت می تواند کار نماید ، همانند سری L می تواند با ولتاژ ۲٫۷۵ تا ۵٫۵ ولت کار کند اما بر خلاف سری L که دارای ماکزیمم فرکانس گارانتی شده ۸ مگاهرتز است ، Atmega16A همانند Atmega16 می تواند دارای منبع کلاک تا سرعت ۱۶MHz باشد.

دانلود دیتاشیت Atmega16A 
]]>
دانلود دیتاشیت LM35 2015-01-11T07:07:31+01:00 2015-01-11T07:07:31+01:00 tag:http://electronic1.mihanblog.com/post/97 محمد زارع دانلود دیتاشیت LM35LM35 یک سنسور دمای آنالوگ است که دما را برحسب درجه سانتی گراد به صورت کالیبره شده در خروجی به صورت ولتاژ (خطی ) نمایش می دهد. این سنسور یکی از سنسور های دقیق دمای موجود در بازار است که کاربرد گسترده ای در پروژه ها دارد. این سنسور به سادگی توسط ADC ها قابل راه اندازی است. اگر قصد دارید در پروژه AVR خود سنسور دما استفاده کنید به سادگی می توانید با کمترین قطعات ممکن LM35 را به AVR متصل کنید و با استفاده از ADC میکرو این سنسور را راه اندازی کنید.دانلود دیتاشیت LM35 ic l

سنسور دما LM35

دانلود دیتاشیت LM35

LM35 یک سنسور دمای آنالوگ است که دما را برحسب درجه سانتی گراد به صورت کالیبره شده در خروجی به صورت ولتاژ (خطی ) نمایش می دهد. این سنسور یکی از سنسور های دقیق دمای موجود در بازار است که کاربرد گسترده ای در پروژه ها دارد. این سنسور به سادگی توسط ADC ها قابل راه اندازی است. اگر قصد دارید در پروژه AVR خود سنسور دما استفاده کنید به سادگی می توانید با کمترین قطعات ممکن LM35 را به AVR متصل کنید و با استفاده از ADC میکرو این سنسور را راه اندازی کنید.

دانلود دیتاشیت LM35


 
]]>